SOBRE EL PRESENT LLOC WEB
 
L'usuari / a d'aquesta web accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització d'aquesta pagina web i dels seus continguts, té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
 
L'accés a aquesta pagina web és gratuit i la seva visualització no requereix previa subscripció o registre.
 
Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l'ús d'aquestes connexions que l'usuari / a pogués fer de les mateixes, estan subjectes a les condicions generals d'ús d'aquesta web i de les altres web. Tanmateix, aquest lloc web no exerceix cap control sobre aquestes connexions, vincles o enllaços hipertextuals ni és responsable dels mateixos.
 
BIO-RAY Life, S.L. podra modificar en qualsevol moment la configuració de la present web, condicions i serveis, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés als mateixos.
 
BIO-RAY Life, S.L. ha implantat mesures de seguretat, pero, no controla ni garanteix l'absencia de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquesta web, que puguin produir alteracions en el sistema informatic (programari i maquinari) de l'usuari / aria o en els documents electronics i fitxers guardats en el sistema informatic de l'usuari / a.
 
És pel que, BIO-RAY Life, S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presencia de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informatic de l'usuari / a, així com en documents electronics, fitxers, etc.
 
BIO-RAY Life, S.L. no té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat i / o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen.
 
L'usuari / a accepta que el present lloc web esta creat i desenvolupat de bona fe per BIO-RAY Life, SL, podent contenir imprecisions o errates.
 
PROPIETAT INTEL · LECTUAL
 
Tots els drets sobre el contingut d'aquesta web pertanyen a BIO-RAY Life, SL i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel · lectual i industrial.
 
El disseny, imatges, mapes, grafics, marques, retols o logotips d'BIO-RAY Life, SL, frames, banners, el programari i els diferents codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat de BIO-RAY Life, SL, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre els mateixos.
 
L'usuari / a que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir o vendre els elements anteriorment esmentats, sense comptar amb l'autorització expressa de BIO-RAY Life, SL
 
Queda prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquesta web per part de l'usuari / a.
 
BIO-RAY Life, S.L. vetllara perque els continguts d'aquest lloc web no tinguin caracter pornografic, xenófogo, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violencia. De la mateixa manera, procurara evitar qualsevol circumstancia que pugui ser perjudicial per als usuaris.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT: CLAUSULES DE LA LOPD
 
D'acord amb el que preveu la Llei Organica de Protecció de Dades de Caracter Personal, Llei 15/1999 de 13 de desembre (en endavant LOPD), BIO-RAY Life, SL l'informa que les dades obtingudes a través de qualsevol formulari d'aquesta web seran incloses en un fitxer automatitzat, inscrit en el Registre de l'Agencia de Protecció de Dades i la Responsable de Fitxer és BIO-RAY Life, SL amb CIF B-57667149, amb domicili en Carrer Pedro Miguel Marqués, NS 9 - CP 07181 - Palmanova - Calvià - Mallorca - Balears.
 
Voste consent expressament el tractament d'aquestes dades amb la finalitat d'enviar informació per qualsevol mitja sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials per al que podrem elaborar perfils d'usuari / a que ens permetin realitzar ofertes personalitzades. L'informem que d'acord amb la LOPD voste podra exercir gratuitament els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició dirigint un escrit a BIO-RAY Life, SL amb CIF B-57667149, amb domicili en Carrer Pedro Miguel Marqués, NS 9 - CP 07181 - Palmanova - Calvià - Mallorca - Balears.
 
Marqueu a la casella dels formularis si no vol rebre la nostra publicitat.
 
¿Cómo protegeix BIO-RAY Life, S.L. les dades?
 
BIO-RAY Life S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptara les mesures exigides d'acord amb la legislació aplicable necessaries per evitar la seva alteració, perdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.
 
Modificacions a la Política de Privacitat
 
En cas que BIO-RAY Life, S.L. modifiqui la present Política de Privacitat, BIO-RAY Life, SL publicara una notificació al lloc web perque els usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en el tipus de dades que es recullen, les finalitats del tractament i / o les cessions a tercers. En cap cas qualssevol modificacions de la present Política de Privacitat afectaran, per si mateixes, l'elecció que els usuaris hagin formulat pel que fa a la manera com BIO-RAY Life, SL pot utilitzar les seves dades personals. Si en qualsevol moment BIO-RAY Life, S.L. decidís utilitzar les dades personals dels usuaris de forma diferent a l'establerta en el moment de la seva recollida, l'hi notificara als usuaris per correu electronic sol · licitant el seu consentiment al respecte.
 
COMERÇ
 
Fabricació i venda de polseres, penjolls i altres articles amb xip automatitzat incorporat.
 
IDENTITAT - AVÍS LEGAL
 
1. - Denominació social: BIO-RAY Life, S.L.
2. - NIF: B-57667149
3. - Domicili: Carrer Pedro Miguel Marqués, NS 9 - CP 07181 - Palmanova - Calvià - Mallorca - Balears.
4. - Adreça electronica: info@bioraylife.es
5. - Telefon: 971628712
6. - Fax: 971.682.950
7. - Domicili a efectes de notificació: Carrer Pedro Miguel Marqués, NS 9 - CP 07181 - Palmanova - Calvià - Mallorca - Balears.
 
DRETS I OBLIGACIONS BIO-RAY LIFE, S.L.
 
1. - BIO-RAY Life, S.L. garantira el secret de les comunicacions que puguin existir amb l'usuari / a.
2. - BIO-RAY Life, S.L. podra suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web per motius d'operacions de manteniment, actualització, reparació o millora dels serveis.
3. - L'ús que l'usuari / a pugui fer dels serveis, dades o informació d'aquest lloc web es realitzara per compte i risc de l'usuari.
4. - BIO-RAY Life, S.L. no garanteix l'ús ni la veracitat, fiabilitat o precisió d'informació subministrada per l'usuari / aa terceres persones.
5. - Els drets de propietat intel · lectual del present lloc web són titularitat de BIO-RAY Life, SL
 
DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI
 
1. - L'usuari / a ha de realitzar un ús lícit d'aquest lloc web, d'acord amb la legislació vigent.
2. - L'usuari / a no realitzara cap acció que causi dany o modificacions dels continguts.
3. - La responsabilitat sobre la veracitat de les dades introduides, en el cas que ho fes per qualsevol circumstancia, és exclusiva de l'usuari / a, pel que en cas de facilitar dades falses o inexactes, BIO-RAY Life, SL es reserva el dret de prohibir-li l'accés a aquest web.
 
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
 
Aquestes Condicions Generals d'ús i navegació, així com qualsevol relació entre l'usuari / aria BIO-RAY Life, SL, es regiran per la legislació espanyola.
Per a qualsevol litigi derivat de les relacions entre l'usuari / aria BIO-RAY Life, SL, se sotmeten a les jurisdicció i competencia exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca (Balears).
 
 
BIO-RAY LIFE S.L. - 2010-2013 ®   -   Aviso Legal   -   Política Privacidad   -   Contacto